Regulamin

Facebook
Twitter
Email

REGULAMIN IMPREZ NA OBIEKCIE PIASKI SZCZYGLICZKA w Ostrowie Wielkopolskim

Regulamin Festiwalu opracowano na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny Inspektor Sanitarny

 

 & 1

Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie obiektów wypoczynkowo rekreacyjnych nad jeziorem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, podczas organizowanych tam imprez – dalej : Festiwali.
 2. Osoby przebywające na terenie Festiwalu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu ustalonym przez właściciela ośrodka oraz niniejszemu regulaminowi. Wejście na teren festiwalu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

& 2

Kontrola wejścia

 1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren Festiwalu. Nie mają prawa wstępu na obiekt:
 2. a) osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe
 3. b) osoby, które wcześniej zakłóciły porządek na Festiwalu lub swoim zachowaniem zagrażały życiu, zdrowiu, nietykalności osobistej uczestników imprezy albo wyrządziły szkodę w mieniu na terenie Festiwalu, ewentualnie w najbliższym sąsiedztwie Festiwalu
 4. c) osoby nie posiadające biletu wstępu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przebywania na Festiwalu
 5. d) osoby wnoszące na teren Festiwalu broń, inne przedmioty niebezpieczne
 6. e) osoby nietrzeźwe oraz wnoszące na teren Festiwalu alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, inne substancje łatwopalne
 7. f) osoby odmawiające przejrzenia bagażu lub odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba posiada w/w przedmioty
 8. g) osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię.
 9. Przebywać na terenie Festiwalu oraz korzystać z urządzeń ośrodka mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet, wejściówkę od organizatorów lub dowód uprawniający do przebywania na obiekcie oraz każdorazowo opaskę na ręku. Uczestnikiem Festiwalu może być każdy, kto okaże bilet wstępu zakupiony w kasie (lub przedsprzedaży) lub zaproszenie wystawione przez organizatora.
 10. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników Festiwalu czuwają służby porządkowe powołane przez organizatora, oznaczone identyfikatorami “Służba porządkowa” lub „Ochrona” umieszczonymi w widocznym miejscu. Każdy uczestnik Festiwalu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób albo zakłócenia porządku powinien niezwłocznie zgłosić to służbom porządkowym.
 11. Każdy jest zobowiązany, przy wejściu na teren Festiwalu, bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet lub dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Festiwalu również na terenie ośrodka poza bramami wejściowymi.
 12. Służba porządkowa uprawniona jest do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 13. Służby porządkowe mają prawo legitymowania uczestnika Festiwalu w razie konieczności stwierdzenia jego tożsamości, w szczególności w celu dokonania ustaleń, czy nie orzeczono wobec niego środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub przeglądania zawartości bagaży i odzieży, gdy zaistnieje podejrzenie, że uczestnik wnosi na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Tożsamość osoby ustala się na podstawie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego, dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, paszportu, legitymacji szkolnej, innych dokumentów zaopatrzonych w fotografię i adres osoby legitymowanej.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczania na teren Festiwalu lub wydalenia z terenu Festiwalu osoby, która nie zezwoli na przeglądanie odzieży lub bagaży przez członka służby porządkowej lub nie okaże ważnego biletu lub dowodu tożsamości.
 15. Osoby, które nie posiadają uprawnień do przebywania na Festiwalu lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, lub stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa dla innych uczestników Festiwalu nie będą wpuszczane na teren Festiwalu lub z niego usuwane.
 16. Osoby do lat 15 mogą przebywać na terenie Festiwalu wyłącznie pod opieką dorosłych.
 17. Każdy uczestnik Festiwalu powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.
 18. Podczas trwania Festiwalu funkcjonują punkty depozytowe. Przedmioty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników Festiwalu (których posiadanie poza terenem obiektu nie jest zabronione) lub których wnoszenie na teren Festiwalu jest zabronione winny być przekazywane do depozytu do zakończenia imprezy.

& 3 Zachowanie na terenie Festiwalu

 1. Każdy, kto przebywa na terenie Festiwalu zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, jak również mienia oraz przestrzegać niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej.
 3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
 4. Dopuszczalne jest spożywanie na terenie Festiwalu napojów alkoholowych zakupionych na terenie ośrodka w legalnych punktach gastronomicznych. Osobom nieletnim alkoholu i wyrobów tytoniowych nie sprzedaje się. Sprzedający mają prawo żądać okazania dokumentu tożsamości w celu ustalenia wieku kupującego.
 5. Służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu Festiwalu osób zakłócających porządek bez zwrotu biletu. Pracownik służby porządkowej wzywa osobę nie mającą uprawnień do przebywania na imprezie masowej albo zakłócającą porządek do opuszczenia imprezy masowej, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.
 •  & 4 Zakazy
 1. Zabrania się wnoszenia na teren Festiwalu:
 2. a) napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających (osoby, które będą posiadały wymienione środki, zostaną zatrzymane i przekazane Policji , z wyłączeniem alkoholu, który oddany zostanie do depozytu)
 3. b) wszelkiego rodzaju broni palnej, gazowej, ostrych narzędzi, noży, pałek itp. (przedmioty te należy pozostawić w depozycie w szatni do czasu zakończenia imprezy)
 4. c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk
 5. d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
 6. e) pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki
 7. f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych
 8. Ponadto zakazuje się:
 9. a) wychodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płaty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp.
 10. b) miejsca nieprzeznaczone dla publiczności (odgrodzone płotkami, za scenami, wyspa, pomieszczenia służbowe),
 11. c) rzucania wszelkimi przedmiotami
 12. d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
 13. e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, innych przedmiotów pirotechnicznych
 14. f) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek
 15. g) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania itp.
 16. h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu w innych sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów
 17. i) zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służby porządkowej
 18. j) niszczenia mienia organizatora i innych uczestników Festiwalu
 •  & 5 Odpowiedzialność
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Festiwalu będą pociągane do odpowiedzialności karnej i cywilnej.
 2. Osoby nie wykonujące poleceń porządkowych, wydawanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy lub służby porządkowe zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Festiwalu przez służby porządkowe każdej osoby nie stosującej się do zasad i przepisów lub której obecność na terenie Festiwalu jest lub mogłaby stanowić źródło zagrożenia innych osób.
 4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi (punkt informacyjny przy wejściu głównym).
 5. Organizator nie odpowiada za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach na parkingu poza terenem Festiwalu.
 6. W przypadku zagrożeń i ewakuacji terenu, organizator nie zwraca pieniędzy za wstęp

 & 6 Wymogi dotyczące uczestników wydarzenia w związku z ograniczeniami z powodu epidemii Covid 19

6.1 Wymogi zostały opracowane na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny Inspektor Sanitarny.

6.2 W razie gdy przepisy zostaną zmienione, obowiązywać będzie najnowsza nowelizacja niniejszych wytycznych w dniu wydarzenia.

6.3 Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację ww. regulaminu.
 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, dostępnego w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz w wersji papierowej przed wejściem na wydarzenie.
 3. Każdy z uczestników powinien zapoznać się z polityką prywatności, ochroną danych osobowych obowiązującą na terenie wydarzenia, dostępnymi na stronie internetowej reggaenapiaskach.pl oraz w wersji papierowej przed wejściem na teren wydarzenia.

6.4 Zasady organizacji koncertów na otwartym powietrzu

 1. Udział w wydarzeniu może wziąć do 250 osób, które w dniu wydarzenia nie będą chore na Covid 19 i nie będą znajdować się w izolacji, kwarantannie oraz wypełnią oświadczenie o swoim stanie zdrowia.
 2. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które udokumentują zaszczepienie na podstawie oficjalnego dokumentu, „paszportu covidowego” lub innej metody obowiązującej w dniu wydarzenia.
 3. Podczas wydarzenia uczestnicy powinni zachować odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.
 4. Podczas wydarzenia widzowie lub słuchacze będą realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.
 5. W wydarzeniu nie mogą wziąć udziału osoby w dniu wydarzenia chore na Covid 19 oraz znajdujące się w stanie izolacji lub kwarantanny.
 6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie osobom po przekroczeniu obowiązującego w dniu wydarzenia limitu publiczności, bez oficjalnego potwierdzenia zaszczepienia oraz bez wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia.

6.5 Procedura wejścia publiczności

 1. Pracownicy ochrony oraz bileterzy będą zaopatrzeni w dniu imprezy w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk) i będą regularnie dezynfekować ręce.
 2. Kolejka do wejścia powinna zachować dystansu 1,5 m między osobami.
 3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren wydarzenia.
 4. Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma opaskę na rękę, uprawniającą go do wejścia i wyjścia z terenu wydarzenia.
 5. Podczas każdego ponownego wejścia na teren wydarzenia obowiązuje dezynfekcja rąk.

6.6 Zasady bezpieczeństwa i higieny na terenie wydarzenia

 1. Organizator dokłada starań do zachowania higieny stref dla publiczności oraz zaplecza.
 2. Środki do mycia i dezynfekcji wraz z instrukcjami skutecznego mycia i skutecznej dezynfekcji rąk dostępne będą na terenie wydarzenia, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. Ze zużytymi środkami ochrony osobistej należy postępować zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS i wyrzucać je do oznaczonych pojemników.
 4. W widocznych miejscach umieszczone będą instrukcje skutecznego mycia i dezynfekcji rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).
 5. Dostępne toalety będą dezynfekowane ze zwiększoną częstotliwością.

6.7 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi wydarzenia będącego na stanowisku pracy lub uczestnika wydarzenia będącego w obiekcie objawów zbieżnych z COVID-19 – należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu/miejscu lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu. Należy go poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112.
 2. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników, w przypadku jej posiadania odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

 •  & 7 Postanowienia końcowe
 1. Skargi i wnioski kieruje się do organizatora lub dowódcy służb porządkowych (punkt informacyjny, telefon i punkt pierwszej pomocy znajdują się przy głównym wejściu).
 2. Niniejszy regulamin będzie udostępniony przy głównej bramie wejściowej, w restauracji i innych miejscach na terenie Festiwalu oraz na stronie internetowej Festiwalu.

Regulamin Festiwalu opracowano na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

POZOSTAŁE WPISY

Scroll to Top